HTML Table 空白单元格补全的实现方法

  在最初自学 Web 开发的时候,那时没有所谓的 DIV/CSS 布局,一概 Table 布局的天下。当时有个问题就来了,如何补全宫格空白的单元格呢?——这是我在弄公司产品页头痛的问题。因为我不是学程序出身的,碰到这稍带算法的问题,就束手无策了,呵呵。顺带说说,记得分页的算法还折腾了我一下呢。

  所谓宫格,就是说表格,3 行x 4 列 = 共12 单元格。如果只有 10 个产品,就只能填充表格 10 个单元格,其余的为空白。虽然空白,但也要渲染 <td></td> 元素,不然 table 会看起来会走样。写死当然可以,但问题 table 都是经过 ASP 动态渲染的。所以怎么计算,怎么该显示空白 td 就是个问题。我当时想了几个方法,回想起来很当然很不是合理,总之都是死马当活马医……能显示就行……呵呵。

  后来到了 DIV/CSS 时代,Table 遭弃用。于是该算法也没关心了。——再后来一次项目中,发现 table 布局仍然适用的,于是就琢磨了一下这小问题。用 JS 动态控制的代码如下:

  
  /**
   * @class renderTable
   * 输入一个数组 和 列数,生成一个表格 table 的 markup。
   * @param {Array} list
   * @param {Number} cols
   * @param {Function} getValue
   */
  define(function(require, exports, module) {
   module.exports = function (list, cols, getValue){
   this.list = list;
   this.cols = cols || 5;
   
   this.getValue = getValue || this.getValue;
   }
   
   module.exports.prototype = (new function(){
   this.render = function(list){
    list = list || this.list;
    
    var len = list.length ;
    var cols = this.cols;// 位数
    var rows;
    var remainder = len % cols;
    var htmls = [];
    rows = len / remainder;
    
    if(remainder == 0){ // 可整除 无余数 直接处理
    list.forEach(addTr.bind({
     cols : cols,
     htmls: htmls,
     getValue : this.getValue
    }));
    }else{ // 处理余数部分
    var remainnerArr = list.splice(list.length - remainder);
    
    list.forEach(addTr.bind({
     cols : cols,
     htmls: htmls,
     getValue : this.getValue
    }));
    
    // 填空位
    var emptyArr = new Array(cols - remainnerArr.length);
    emptyArr = emptyArr.join('empty');
    emptyArr = emptyArr.split('empty');
    // 余数部分 + 空位
    remainnerArr = remainnerArr.concat(emptyArr);
    
    if(remainnerArr.length != cols){
     throw '最后一行长度错误!长度应该为' + cols;
    }
    remainnerArr.forEach(addTr.bind({
     cols : cols,
     htmls: htmls,
     getValue : this.getValue
    }));
    }
    
    
    return addTable(htmls.join(''));
   }
   
   /**
    * 默认的获取显示值的函数。一般要覆盖该函数。
    * @param {Mixed}
    * @return {String}
    */
   this.getValue = function(data){
    return data;
   }
    
   /**
    * 为每个值加个 <td></td>。若满一行加一个 </tr></tr>
    * @param {Mixed} item
    * @param {Number} i
    * @param {Array} arr
    */
   function addTr(item, i, arr){
    var html = '<td>' + this.getValue(item) + '</td>';
    
    if(i == 0){
    html = '<tr>' + html;
    }else if((i + 1) % this.cols == 0 && i != 0){
    html += '</tr><tr>';
    }else if(i == arr.length){
    html += '</tr>';
    }
    
    this.htmls.push(html);
   }
   
   /**
    * 
    * @param {String} html
    */
   function addTable(html){
    return '<table>' + html + '</table>';
   // var table = document.createElement('table');
   // table.innerHTML = html;
   // table.border="1";
   // document.body.appendChild(table);
   }
   });
  });

  大大们可能觉得这可是一闪而过就有思路的问题……但我那时毕竟是在转行……稍有点“技术含量”的问题都成了我的拦路虎……

  2019-5-18 JSTL 的方式:

  
  <%
   // 空白单元格补全
   String tds = ""; int maxTds = 9; 
   List<?> list = (List<?>)request.getAttribute("list");
   for(int i = 0; i < (maxTds - list.size()); i++ ) {
   tds += "<td></td>";
   }
   
   request.setAttribute("tds", tds);
  %>
   <table>
    <tr>
    <c:foreach items="${list}" var="item">
     <td>
     <h3>${item.name}----${totalCount}</h3>
     <p></p>
     <div></div>
     </td>
     <c:if test="${((currentIndex + 1) % 3) == 0}">
    </tr>
    <tr>
    </c:if>
    <c:if test="${((currentIndex + 1) == totalCount) && (totalCount != 9)}">
     ${tds}
    </c:if>
    </c:foreach>
    </tr>
   </table>

  到此这篇关于HTML Table 空白单元格补全的实现方法的文章就介绍到这了,更多相关HTML Table 空白单元格补全内容请搜索lingkb以前的文章或继续浏览下面的相关文章,希望大家以后多多支持lingkb!