Pytest如何使用skip跳过执行测试

  1、@pytest.mark.skip(reason=” “) — 跳过执行测试函数

  可传入一个非必须参数reason表示原因

  
  import pytest
  @pytest.mark.skip(reason="no reason")
  def test_01():
   print("---用例a执行---")
  class TestCase():
   @pytest.mark.skip(reason="no reason")
   def test_02(self):
    print("---用例b执行---")
  
   def test_03(self):
    print("---用例c执行---")

  输出结果:

  test_fixture2.py ss—用例c执行—

  2、@pytest.mark.skipif(condition…) — 若满足condition,则跳过测试函数

  传入condition参数为判断条件,可以选择传入非必须参数reason;如果多个标签一起使用,满足其中一个跳过条件则会跳过该测试函数。

  
  import pytest
  def test_01():
   print("---用例a执行---")
  class TestCase():
   #当多个@pytest.mark.skipif()标签时,若满足一个,则跳过测试函数
   @pytest.mark.skipif(condition='a' >= 'b', reason="no reason")
   @pytest.mark.skipif(condition='a' <= 'b', reason="no reason")
   def test_02(self):
    print("---用例b执行---")
  
   def test_03(self):
    print("---用例c执行---")

  输出结果:

  test_fixture2.py —用例a执行—
  .s—用例c执行—

  3、自定义@pytest.mark.skip()标签

  myskip = pytest.mark.skip() 或 myskip = pytest.mark.skipif(condition=…)

  装饰时用该变量代替标签即可:@myskip

  
  import pytest
  # myskip = pytest.mark.skip()
  myskip = pytest.mark.skipif(condition=2>1, reason="no reason")
  
  @myskip
  def test_01():
   print("---用例a执行---")
  
  class TestCase():
  
   @myskip
   def test_02(self):
    print("---用例b执行---")
  
   def test_03(self):
    print("---用例c执行---")

  输出结果:

  test_fixture2.py ss—用例c执行—

  4、通过pytest.skip()方法跳过测试函数

  
  import pytest
  
  def test_01():
   pytest.skip(msg="no reason")
   print("---用例a执行---")
  
  class TestCase():
  
   def test_02(self):
    pytest.skip()
    print("---用例b执行---")
  
   def test_03(self):
    print("---用例c执行---")

  输出结果:

  test_fixture2.py ss—用例c执行–

  5、跳过测试类

  跳过测试类其实和跳过测试方法一样,使用@pytest.mark.skip()和@pytest.mark.skipif()两个标签,用他们装饰测试类就好啦。

  
  import pytest
  myskip = pytest.mark.skip(reason="no reason")
  def test_01():
   print("---用例a执行---")
  @myskip
  class TestCase():
   def test_02(self):
    print("---用例b执行---")
   def test_03(self):
    print("---用例c执行---")

  输出结果:

  test_fixture2.py —用例a执行—

  6、跳过模块

  使用pytestmark(不可更改变量名)变量,让他等于标签即可。

  
  import pytest
  
  pytestmark = pytest.mark.skip(condition=2>1, reason='no reason')
  
  def test_01():
   print("---用例a执行---")
  
  class TestCase():
  
   def test_02(self):
    print("---用例b执行---")
  
   def test_03(self):
    print("---用例c执行---")

  输出结果:

  test_fixture2.py sss

  7、pycharm中运行多个测试文件

  依次将要运行的文件名写在后面即可,用逗号隔开,无需链表元组等形式。

  
  if __name__ == "__main__":
   pytest.main(['-s', 'test_fixture1.py', 'test_fixture2.py'])

  以上就是本文的全部内容,希望对大家的学习有所帮助,也希望大家多多支持lingkb。